นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 261 คน แบ่งเป็น

  • ปวช.1/1 จำนวน 41 คน, ปวช.1/2 จำนวน 40 คน
  • ปวช.2/1 จำนวน 35 คน, ปวช.2/2 จำนวน 39 คน
  • ปวช.3/1 จำนวน 35 คน
    ปวช.3/2 จำนวน 32 คน
  • ปวส.1/1 จำนวน 18 คน, ปวส.1/2-3 จำนวน 22 คน
  • ปวส.2/1 จำนวน 22 คน, ปวส.2/2 จำนวน 22 คน

ตารางเรียน 1/2567
ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​ ชั้นปีที่ 1/1
ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​ ชั้นปีที่ 1/2
ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​ ชั้นปีที่ 2/1

ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​ ชั้นปีที่ 2/2
ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​ ชั้นปีที่ 3/1
ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​ ชั้นปีที่ 3/2
ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)​ ชั้นปีที่ 1/1
ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)​ ชั้นปีที่ 1/2
ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)​ ชั้นปีที่ 2/1
ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)​ ชั้นปีที่ 2/2