สีประจำแผนก

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนในประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
– เปิดทำการสอนเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 โดยใช้พื้นที่ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และมีครูช่างไฟฟ้าเป็นผู้สอน โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 20 คน
– ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนจำนวน 40 คน
– ปัจจุบันแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ชั้น 3-4 อาคาร 6 เปิดสอนทั้ง 2 ระดับมาจนปัจจุบัน มีครูประจำ 8 คน

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไรบ้าง?

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม