แผนผังบริหารแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นายสัญญา ชูช่วย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายพนม บุญญ์ไพร
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางขนิษฐา สุมน
ครูประจำแผนก

นางดวงฤดี เสนเรือง
ครูประจำแผนก

นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร
ครูประจำแผนก

นายวศิตว์ บุญเรือง
ครูประจำแผนก

น.ส.ธัญญารัตน์ ศรชนะ
ครูประจำแผนก

นายพนม บุญญ์ไพร

ปริญญาโท  = วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
ปริญญาตรี = ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรี = ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง

นางขนิษฐา สุมน

ปริญญาโท = วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
ปริญญาตรี = บธ.บ.คอมพิวเตอร์

นางดวงฤดี เสนเรือง

ปริญญาโท = วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี = คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาววิยะดา คงแก้ว

ปริญญาตรี = บธ.บ.คอมพิวเตอร์

นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร

ปริญญาตรี = คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ว่าที่ร.ต.ธีรยุทธ หมื่นระย้า

ปริญญาตรี = บธ.บ. คอมพิวเตอร์

นายวศิตว์ บุญเรือง

ปริญญาตรี = วศ.บ.คอมพิวเตอร์

นางสาวธัญญารัตน์ ศรชนะ

ปริญญาตรี = วศ.บ.คอมพิวเตอร์