แผนผังบริหารแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นายสราวุธ สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายพนม บุญญ์ไพร
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางขนิษฐา สุมน
ครูประจำแผนก

นางดวงฤดี เสนเรือง
ครูประจำแผนก

นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร
ครูประจำแผนก

นายวศิตว์ บุญเรือง
ครูประจำแผนก

น.ส.ธัญญารัตน์ ศรชนะ
ครูประจำแผนก

นายนพวงค์ ทองนพคุณ
ครูพิเศษสอน

นายพนม บุญญ์ไพร

ปริญญาโท  = วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
ปริญญาตรี = ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรี = ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง

นางขนิษฐา สุมน

ปริญญาโท = วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
ปริญญาตรี = บธ.บ.คอมพิวเตอร์

นางดวงฤดี เสนเรือง

ปริญญาโท = วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี = คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาววิยะดา คงแก้ว

ปริญญาตรี = บธ.บ.คอมพิวเตอร์

นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร

ปริญญาตรี = คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ว่าที่ร.ต.ธีรยุทธ หมื่นระย้า

ปริญญาตรี = บธ.บ. คอมพิวเตอร์

นายวศิตว์ บุญเรือง

ปริญญาตรี = วศ.บ.คอมพิวเตอร์

นางสาวธัญญารัตน์ ศรชนะ

ปริญญาตรี = วศ.บ.คอมพิวเตอร์

นายนพวงค์ ทองนพคุณ

ปริญญาตรี = อส.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ