แผนการเรียน คือแผนหรือหลักสูตรที่กำหนดการเรียนของเราว่าจะเน้นไปทางด้านไหน เรียนวิชาอะไรเป็นหลัก วิชาอะไรเป็นวิชาเลือก และเรียนวิชาอะไรเสริม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม. 3 หรือ เทียบเท่า เข้าเรียนในระบบปกติ 
แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนในระบบปกติ
แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สายตรง
แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6