แผนการเรียน คือแผนหรือหลักสูตรที่กำหนดการเรียนของเราว่าจะเน้นไปทางด้านไหน เรียนวิชาอะไรเป็นหลัก วิชาอะไรเป็นวิชาเลือก และเรียนวิชาอะไรเสริม