ห้องปฏิบัติการ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ชั้น 3-4 อาคาร 6 มีห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 7 ห้อง ห้องสมุดและค้นคว้า 1 ห้อง ห้องทำงานของนักเรียนนักศึกษา 1 ห้อง และห้องฝึกปฏิบัติการอาชีพ 1 ห้อง

สื่อการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์แลปท็อปประจำตัว และใช้สื่อของจริง สื่อออนไลน์ e-Learning, Google Appication และสื่อนำเสนอต่างๆ

mini English Program

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (miniEP) โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียนวิชาที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ 4 วิชาต่อภาคเรียน และสอนโดยครูต่างชาติ

บรรยากาศการเรียน

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่จะเรียนและทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาของตนเอง ภายในห้องปฏิบัติการติดเครื่องปรับอากาศ จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต