นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 261 คน แบ่งเป็น

  • ปวช.1/1 จำนวน 41 ค, ปวช.1/2 จำนวน 39 คน
  • ปวช.2/1 จำนวน 29 คน, ปวช.2/2 จำนวน 27 คน
  • ปวช.3/1 จำนวน 41 คน
  • ปวส.1/1 จำนวน 23 คน, ปวส.1/2 จำนวน 22 คน
  • ปวส.2/1 จำนวน 20 คน, ปวส.2/2 จำนวน 19 คน