กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความถนัดของตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กีฬา บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม วิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอาจจะดำเนินการในรูปแบบของชมรม กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน โดยสถาบันจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรมที่นักศึกษารวมตัวกันจัดกิจกรรมโดยได้รับอนุญาตจากสถาบัน ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาไม่มีการให้คะแนนหรือเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนแต่อย่างใด

ตัวแทนของเราชาวไอที

นางสาวปานิสรา ปาลคะเชนทร์
นายก อวท.หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประจำปีการศึกษา 2567

นายนนทพัทธ์ ญาณโภช
นายก อวท.หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประจำปีการศึกษา 2566

นายกิตติศักดิ์ เพชรคงทอง
นายก อวท.หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประจำปีการศึกษา 2565

นายศุภกร ศรีชลา
นายก อวท.หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประจำปีการศึกษา 2561

กรรมการ อวท.แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญ

กิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญนักเรียน นักศึกษาใหม่ ของแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดในวันไหว้ครูของทุกปี โดยมีรุ่นพี่เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน เตรียมด้ายสายสิญจน์ แล้วเชิญครูในแผนกทำพิธีผูกข้อมือ และให้โอวาทเพื่อเป็นศิริมงคลของตัวผู้เรียนและสานสัมพันธ์ครูกับนักเรียนนักศึกษาในแผนกเป็นประจำทุกปี

กิจกรรม Goodbye Senior

กิจกรรม Goodbye Senior เป็นกิจกรรมที่รุ่นน้องจัดขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งรุ่นพี่ ก่อนที่จะจบการศึกษาของทุกปี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องในแผนก และยังเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีในความเป็นเพื่อนพี่น้องในช่วงที่เป็นนักเรียน

Goodbye Senior’2554

Goodbye Senior’2555

Goodbye Senior’2556

Goodbye Senior’2557

Goodbye Senior’2558

Goodbye Senior’2559

Goodbye Senior’2560

Goodbye Senior’2562

Goodbye Senior’2563

กิจกรรมลานดนตรี

กิจกรรมปล่อยของของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นลานแสดงความสามารถ ทำกิจกรรมร่วมกันของรุ่นพี่รุ่นน้องและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมหน้าเสาธง

การดำเนินการให้การอบรมเสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค์และกำกับดูแลตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธง ดำเนินการโดยครูและนักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ